Algemene handelsvoorwaarden van
VISUAL SOLUTIONS BVBA, te 1560 HOEILAART, België

Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot de levering en/of verhuur van goederen en/of diensten door de Belgische vennootschap VISUAL SOLUTIONS BVBA aan de Klant.
In deze algemene handelsvoorwaarden verwijst “VISUAL SOLUTIONS” naar de vennootschap die de overeenkomst met de Klant aangaat, zoals blijkt uit de offerte en de facturatie. De Klant erkent en bevestigt voorafgaand aan elke transactie kennis genomen te hebben van deze voorwaarden. De aanvaarding van enige offerte/bestelling of het sluiten van een overeenkomst, evenals de aanvaarding van de factuur houden de aanvaarding in van deze algemene voorwaarden.
2. Deze algemene handelsvoorwaarden prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze een soortgelijke bepaling als onderhavige bevatten.
Afwijkingen van deze algemene handelsvoorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VISUAL SOLUTIONS BVBA, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze algemene handelsvoorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de algemene handelsvoorwaarden en blijven de overblijvende bepalingen van de algemene handelsvoorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2 – Totstandkoming van verbintenissen en overeenkomsten

1. Offertes opgemaakt door VISUAL SOLUTIONS BVBA zijn geldig gedurende 30 dagen of gedurende een kortere termijn als vermeld in de offerte.
Offertes zijn louter informatief en kunnen op eender welk ogenblik worden ingetrokken of gewijzigd door VISUAL SOLUTIONS BVBA.
Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen toe te passen overeenkomstig art. 7 van deze voorwaarden en dus altijd exclusief BTW en overige taksen en belastingen. In elk geval zijn de vluchten, hotels, catering e.d. niet begrepen in de offertes, maar integraal door de Klant te dragen.
Aanvaarding van offertes gebeurt schriftelijk.
2. De offerte opgemaakt door VISUAL SOLUTIONS BVBA, samen met deze algemene handelsvoorwaarden, vormen vanaf aanvaarding van de offerte door de Klant (hetzij uitdrukkelijk door ondertekening ervan, hetzij stilzwijgend, bij begin van uitvoering ervan) een bindende overeenkomst tussen de Klant en VISUAL SOLUTIONS BVBA (de “Overeenkomst”). Definitief aanvaarde offertes/ondertekende bestelbonnen kunnen door de Klant niet meer worden geannuleerd, tenzij mits uitdrukkelijk wederzijds schriftelijk akkoord.
3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke factuur ook wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. VISUAL SOLUTIONS BVBA behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van redenen opdrachten en/of bestellingen te weigeren.
5. Bij herhaald contracteren tussen VISUAL SOLUTIONS BVBA en de Klant, kunnen geen rechten geput worden uit het repetitief karakter en dient telkens op de specifieke Overeenkomst betreffende de gecontracteerde transactie teruggevallen te worden, uitgezonderd voor wat betreft deze handelsvoorwaarden, die geacht gekend, aanvaard en van toepassing te zijn op elke Overeenkomst.
6. In beginsel wordt er gecontracteerd onder gelding van het principe van de in de offerte opgegeven “eenheidsprijzen”. De prijzen vermeld in catalogi, op websites en gelijkaardige media zijn louter indicatief.
Enkel mits uitdrukkelijk akkoord ter zake wordt hiervan afgeweken, met dien verstande dat elke afwijking enkel betrekking heeft op de specifieke transactie en nooit als precedent kan ingeroepen worden voor latere transacties.
7. Partijen bevestigen voor zoveel als nodig dat de communicatie tussen hun rechtsgeldig kan gevoerd worden per brief en per e-mail, tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden.
8. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Klant, uitsluitend ter beoordeling van VISUAL SOLUTIONS BVBA, voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen onder de Overeenkomst.
VISUAL SOLUTIONS BVBA is gerechtigd, bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Klant een voorschot van welke grootte dan ook te bekomen en/of zekerheid te eisen dat zowel aan de betaling als aan de overige verplichtingen van de Klant opgenomen in de Overeenkomsten met VISUAL SOLUTIONS BVBA zal worden voldaan.
De niet-betaling van het voorschot werkt opschortend ten voordele van VISUAL SOLUTIONS BVBA, en VISUAL SOLUTIONS BVBA zal het recht hebben de eventuele overeengekomen uitvoeringstermijnen naar haar goeddunken te herzien. Indien ondertussen de eenheidsprijzen werden verhoogd, zullen deze verhoogde prijzen van toepassing zijn. Zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten van VISUAL SOLUTIONS BVBA onder de Overeenkomst, behoudt VISUAL SOLUTIONS BVBA zich het recht voor om, ingeval bij gedeeltelijke levering de betaling van enige deellevering uitblijft, de resterende deelleveringen op te schorten of te annuleren, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 3 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. VISUAL SOLUTIONS BVBA zal zonder meer de Overeenkomst naar beste weten en kunnen
uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit volgens VISUAL SOLUTIONS BVBA vereist, heeft VISUAL SOLUTIONS BVBA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, permits, plannen, e.d. waarvan VISUAL SOLUTIONS BVBA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan VISUAL SOLUTIONS BVBA worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VISUAL SOLUTIONS BVBA zijn verstrekt, heeft VISUAL SOLUTIONS BVBA het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
4. VISUAL SOLUTIONS BVBA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Klant onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekte.

Artikel 4 – Levertijd en levering

1. Tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins werd overeengekomen, zijn enige door VISUAL SOLUTIONS BVBA opgegeven leveringstermijnen louter indicatief (niet bindend) en een overschrijding ervan is geen grond tot enige aansprakelijkheid en/of tot schadevergoeding, noch geeft deze de Klant het recht de Overeenkomst te annuleren en/of de afname te weigeren.

2. Tenzij anders bepaald worden de goederen geleverd door de fabrikant aan de Klant.
Tijdens de hele duur van de Overeenkomst (inclusief vervoer) rust het risico op kosten,verlies, beschadiging en diefstal van de goederen bij de Klant. De Klant verbindt er zich toe een all-risk verzekering af te sluiten nemen voor alle goederen die voorwerp uitmaken van de Overeenkomst en dit voor de volledige duurtijd van de Overeenkomst (inclusief vervoer). Evenzeer verbindt de Klant er zich toe te zorgen voor een permanente afdoende bewaking van al het materiaal dat deel uitmaakt van de Overeenkomst in een veilige omgeving.
3. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is VISUAL SOLUTIONS BVBA bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
4. De Klant is verplicht de gekochte/gehuurde zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
5. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken ter zijnen beschikking worden opgeslagen voor zijn rekening en risico. De Klant zal in dat geval alle bijkomende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.
6. Indien de Overeenkomst werkzaamheden op locatie betreft, dient de Klant er zorg voor te dragen dat de werkzaamheden met bekwame spoed kunnen aanvangen, onder meer door de werkplek goed bereikbaar te maken voor personeel van VISUAL SOLUTIONS BVBA, door VISUAL SOLUTIONS BVBA aangestelde derden en de aan te voeren materialen.
Voorts is de Klant gehouden in de benodigde stroomaansluitingen en goed werklicht te voorzien, zo nodig hulpwerktuigen als hoogtewerkers en steigers ter beschikking te stellen en te zorgen dat geen werkzaamheden van derden de voortgang van het werk belemmeren of vertragen. De Klant is alle bijkomende kosten verschuldigd, indien niet aan bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan.
7. Voor alle exporten buiten de EU, zowel voor verkopen als verhuren,verplicht de klant er zich toe onverwijld de nodige douane documenten te bezorgen aan VISUAL SOLUTIONS BVBA (voor verkopen = Enig Document , voor verhuren =Enig Document of ATA carnet voor bewijs tijdelijke export). Alle kosten verbonden aan deze (tijdelijke) exporten zijn voor kosten van de Klant.
De Klant zorgt op eigen aansprakelijkheid en eigen kosten voor alle nodige regelingen, documenten en vervullen van alle formaliteiten die nodig zijn voor het vervoer en inklaren van de goederen naar en in het land van de bestemming. Op geen enkel moment kan VISUAL SOLUTIONS BVBA iets worden ten laste gelegd mbt het niet (tijdig) kunnen inklaren van goederen in het land van de bestemming.
Ingeval van betwisting of problemen tijdens het transport, levering of uitvoering van de Overeenkomst, is VISUAL SOLUTIONS BVBA gerechtigd om op risico en kosten van de Klant de levering te wijzigen en alle andere nodige maatregelen te nemen die hij nuttig acht.

Artikel 5 – Wijziging en ontbinding van de Overeenkomst

1. Indien een wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft zal VISUAL SOLUTIONS BVBA de Klant hierover tevoren inlichten. Mondelinge toezeggingen en/of wijzigingen inzake Overeenkomst(en) zijn slechts bindend na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door VISUAL SOLUTIONS BVBA.
2. Zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten of rechtsmiddelen, VISUAL SOLUTIONS BVBA is gerechtigd over te gaan tot onmiddellijke ontbinding van de Overeenkomst(en) van rechtswege, zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, in de volgende gevallen:
a. Ingeval de Klant nalaat aan enige van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst te voldoen;
b. Indien na het afsluiten van de Overeenkomst aan VISUAL SOLUTIONS BVBA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen;
c. Indien VISUAL SOLUTIONS BVBA de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst, dan wel tijdens uitvoering daarvan, heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
d. Ingeval van faillissement, vereffening, insolvabiliteit of staking van betaling van of door de Klant, of het indienen door de Klant van een vrijwillig verzoek tot gerechtelijke reorganisatie (in de zin van de Belgische Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen), op voorwaarde echter, in het laatste geval, dat de Klant niet binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van een verzoek van VISUAL SOLUTIONS BVBA in die zin heeft bevestigd dat hij zal doorgaan met het uitvoeren van de Overeenkomst en het nakomen van al zijn verplichtingen daaronder.
3. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 5(2) hierboven, zullen alle vorderingen van VISUAL SOLUTIONS BVBA op de Klant onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar worden en zal de Klant gehouden zijn alle door VISUAL SOLUTIONS BVBA geleverde of ter beschikking gestelde goederen binnen 24 uur na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving door VISUAL SOLUTIONS BVBA aan VISUAL SOLUTIONS BVBA terug te bezorgen. Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht van VISUAL SOLUTIONS BVBA onder de Overeenkomst of deze handels-voorwaarden, ingeval de Klant de goederen niet binnen 24 uur terugbezorgt, zullen VISUAL SOLUTIONS BVBA en/of haar aangestelden gerechtigd zijn om de lokalen waar de goederen zich bevinden te betreden om de goederen terug in bezit te nemen. De Klant wordt geacht hiertoe zijn medewerking te verlenen.

Artikel 6 – Adviezen en gegevens

1. Adviezen worden naar beste kennis van zaken gegeven. VISUAL SOLUTIONS BVBA is nooit aansprakelijkheid voor (mondelinge of schriftelijk) gegeven adviezen.
2. Adviezen gegeven door VISUAL SOLUTIONS BVBA kunnen de Klant nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek met betrekking tot de geschiktheid van de goederen met het door de Klant beoogde doel.
Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent de samenstelling van goederen en toepassings-mogelijkheden.

Artikel 7 – Prijzen

De toepasselijke prijzen en voorwaarden zijn deze van toepassing op het ogenblik van de dag van de offerte door VISUAL SOLUTIONS BVBA, exclusief BTW en overige taksen en belastingen.

Prijsverhogingen van de verscheidene kostenbestanddelen, lonen, …, kunnen steeds evenredig worden doorgevoerd door VISUAL SOLUTIONS BVBA. In elk geval zal er een wijziging van de prijs kunnen aangerekend bij (niet-limitatieve) situaties van staking, sneeuwval,overstroming,brand,onvermijdbare ongevallen,wegblokkades,oorlog…

De Klant verbindt er zich toe steeds op haar kosten een veilig verblijf te voorzien voor al de personen vooraf aangeduid door VISUAL SULTIONS BVBA indien er onderweg of/en ter plekke wordt overnacht. Het verblijf zal door de Klant worden voorzien in erg goede omstandigheden met single rooms (en vol pension). Indien er door de Klant geen ontbijt wordt voorzien zal er een vast forfaitair bedrag van 30 euro door VUSUAL SOLUTIONS BVBA worden aangerekend per persoon en per dag dat dit niet wordt voorzien. Indien er geen catering wordt voorzien door de Klant wordt er een vast forfaitair bedrag aangerekend door VUSUAL SOLUTIONS BVBA van 115 euro per dag en per persoon.

Vluchten boven de 6,5 u. duurtijd worden geacht door de Klant te worden geboekt op haar kosten in business class, tenzij er zeer specifieke redenen zijn om daar van af te wijken. Deze uitzondering dient dan wel vooraf schriftelijk door beide partijen te worden aanvaard.

Artikel 8 – Facturen en Betaling

1. Alle facturen zijn contant betaalbaar op factuurdatum op de maatschappelijke zetel van VISUAL SOLUTIONS BVBA, tenzij schriftelijk een betalingstermijn wordt overeengekomen.
2. Alle bedragen verschuldigd aan VISUAL SOLUTIONS BVBA moeten volledig zonder aftrek, korting of verrekening geschieden door storting of overmaking op een door VISUAL SOLUTIONS BVBA aangegeven rekening. De Klant kan geen enkele compensatie, tegenvordering of retentierecht inroepen tegen VISUAL SOLUTIONS BVBA, hetzij op grond van contractbreuk, fout, schending van wettelijke verplichtingen of welke andere reden dan ook aanvoeren om een uitstel van betaling voor het geheel of een deel van dat bedrag te rechtvaardigen.
3. Indien betalingstermijnen werden toegestaan, vervallen deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling door het enkele feit van het niet respecteren van een tussentijdse vervaldag of termijn, en wordt het integrale saldo onmiddellijk verschuldigd, verhoogd met de toepasselijke nalatigheidsinteresten en kosten.
4. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 werkdagen volgend op de factuurdatum schriftelijk per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van VISUAL SOLUTIONS BVBA om ontvankelijk te zijn. De betwisting door de Klant van enige factuur of enig deel daarvan, om welke reden ook, geeft de Klant niet het recht om de betaling van de vervallen facturen in te houden, zelfs niet gedeeltelijk.
5. In geval de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Klant nalatigheidsinteresten verschuldigd aan de bijzondere interestvoet bepaald in Artikel 5 van de Belgische Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties over het verschuldigde bedrag zonder dat hiervoor enige in gebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, evenals zal hij een forfaitair schadebedrag van 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van
200 euro, verschuldigd zijn, onverminderd het recht van VISUAL SOLUTIONS BVBA op volledige schadevergoeding. Alle gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten van VISUAL SOLUTIONS BVBA, waaronder begrepen kosten van interne en externe adviezen, die voor VISUAL SOLUTIONS BVBA voortvloeien uit het niet nakomen door de Klant van enige (betaling)verplichting, zijn voor rekening van de Klant. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
6. Wissels, cheques, cessie, betaling door derden of kredietverlening brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch enige wijziging aan de bepalingen van de Overeenkomst.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. VISUAL SOLUTIONS BVBA is slechts aansprakelijk voor de door haar contractbreuk (inclusief zware fout) of onrechtmatige daad veroorzaakte en door de Klant rechtstreeks geleden schade, ten belope van maximaal de prijs die door de Klant effectief werd betaald voor gepresteerde diensten (dus niet voor goederen of andere delen van de overeenkomst) die aanleiding hebben gegeven tot de schade. Iedere andere aansprakelijkheid van VISUAL SOLUTIONS BVBA en dekking is uitdrukkelijk uitgesloten,
daaronder onder meer inbegrepen indirecte of bijzondere schade, schade wegens gederfde winst, verlies van contracten, goodwill of aantasting van reputatie, beschadiging of vernietiging van data, of enige andere vorm van “lucrum cessans” of gevolgschade van welke aard dan ook, ongeacht hoe zulke schade of verlies is ontstaan en ongeacht of ze haar oorsprong vindt in of veroorzaakt is door de contractbreuk (inclusief zware fout) of onrechtmatige daad.
2. De Klant vrijwaart VISUAL SOLUTIONS BVBA voor alle schade die VISUAL SOLUTIONS BVBA mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door VISUAL SOLUTIONS BVBA geleverde goederen of diensten, daaronder onder meer begrepen: aanspraken van derden (met inbegrip van werknemers van VISUAL SOLUTIONS BVBA) die schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de Klant of van door hem ontstane onveilige situaties of als gevolg van een gebrek in door VISUAL SOLUTIONS BVBA geleverde producten of diensten die door de Klant werden gebruikt of gewijzigd onder toevoeging van of samen met andere producten of diensten.
3. Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, erkent de Klant uitdrukkelijk dat VISUAL SOLUTIONS BVBA geen enkele verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot door de Klant of derden aangebrachte wijzigingen aan of oneigenlijk gebruik van het geleverde.

Artikel 10 – Overmacht

1. Niettegenstaande enige strijdige bepaling in deze algemene handelsvoorwaarden, is VISUAL SOLUTIONS BVBA niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor enig verlies of schade die de Klant zou kunnen lijden als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van het feit dat de levering van goederen of diensten door VISUAL SOLUTIONS BVBA wordt gehinderd of vertraagd of onmogelijk, aanzienlijk moeilijker, kostelijker of onrendabel wordt gemaakt door omstandigheden of gebeurtenissen buiten de redelijke controle van VISUAL SOLUTIONS BVBA, waaronder (maar niet beperkt tot) heirkracht, oorlog, oproer, staking (inclusief binnen het bedrijf van VISUAL SOLUTIONS BVBA), lockout, handelsgeschillen of arbeidsoproer, ongeval, uitvallen van installaties of machines, brand, overstroming, storm,
moeilijkheden of toegenomen kosten voor het vinden van arbeidskrachten, materiaal, grondstoffen of vervoer.
2. Zolang de situatie van overmacht aanhoudt, worden de verplichtingen van VISUAL SOLUTIONS BVBA opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 14 dagen, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien VISUAL SOLUTIONS BVBA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde en/of het nog uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

1. Alle vragen en geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, tenuitvoerlegging, uitvoering of beëindiging van deze algemene handelsvoorwaarden of enige offerte, bestelling, Overeenkomst zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht. Op alle overeenkomsten met VISUAL SOLUTIONS BVBA is derhalve alléén het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de toepassing van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen van welke aard ook, inbegrepen aangaande facturen, worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van VISUAL SOLUTIONS BVBA.

2. Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van deze voorwaarden, zullen enige vorderingen van de Klant ontstaan uit of in verband met deze voorwaarden, of enige offerte, bestelling of Overeenkomst daaronder, in ieder geval verjaren na verloop van zes (6) maanden vanaf de datum van het vervullen van de levering en/of de dienst. Deze termijn is niet vatbaar voor schorsing en/of stuiting.

Artikel 12 – Verkoop en aanneming

1. De goederen blijven de exclusieve eigendom van VISUAL SOLUTIONS BVBA tot volledige en definitieve betaling van alle bedragen die de Klant op enig tijdstip en uit welke hoofde ook aan VISUAL SOLUTIONS BVBA verschuldigd is. Tot zolang behoudt VISUAL SOLUTIONS BVBA steeds het recht op integrale revendicatie, ongeacht deelbetalingen. Dit impliceert een verbod tot verkoop, cessie, inbreng of overdracht om niet, alsook een verbod op het aanbrengen door de Klant of derden van wijzigingen, opdelingen of toevoegingen. VISUAL SOLUTIONS BVBA en/of haar aangestelden zijn gerechtigd om de lokalen (van de Klant of van derden) waar de goederen zich bevinden te betreden om de goederen terug in bezit te nemen op basis van hetgeen bepaald in dit artikel indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt. De Klant wordt geacht hiertoe zijn medewerking te verlenen.
2. VISUAL SOLUTIONS BVBA moet niet instaan voor de gebreken die zichtbaar zijn en die de Klant zelf heeft of redelijkerwijze had kunnen waarnemen bij levering. Om ontvankelijk te zijn moeten klachten met betrekking tot zichtbare gebreken onmiddellijk binnen één (1) kalenderdag na levering, en in elk geval vóór enig gebruik van de goederen, door de Klant schriftelijk gemeld te worden. Alle overige klachten met betrekking tot verkochte goederen dienen binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen na levering schriftelijk aan VISUAL SOLUTIONS BVBA te worden gemeld.
3. Bij opdrachten waar geheel of gedeeltelijk aanneming aan te pas komt, geschiedt de oplevering stilzwijgend wanneer geheel of gedeeltelijk geleverd en in dienst genomen wordt zonder voorbehoud, dan wel wanneer de Klant of derden zelf werkzaamheden verrichten aan de geleverde goederen of deze in bezit nemen zonder voorbehoud. De aanvaarding door oplevering dekt alle zichtbare gebreken. Gezien de aard van het werk en de activiteiten van VISUAL SOLUTIONS BVBA gebeurt de oplevering van aannemingswerken in één fase, die onmiddellijk en definitief is.
4. VISUAL SOLUTIONS BVBA is slechts aansprakelijk voor zijn onderaannemer wanneer het een zuivere en rechtstreekse onderaanneming betreft. Van zodra VISUAL SOLUTIONS BVBA niet de vrije keuze van onderaannemer heeft, of van zodra tijdens de werken blijkt dat de Klant zich rechtstreeks tot de onderaannemer wendt, vervalt elke aansprakelijkheid van VISUAL SOLUTIONS BVBA desbetreffende, zodat eventuele navolgende facturatie uitsluitend als technische verwerking dient beschouwd te worden. De Klant kan het nakomen van zijn eigen verbintenissen ten overstaan van VISUAL SOLUTIONS BVBA niet afhankelijk stellen van stukken, gegevens of berekeningswijzen die te maken hebben met het contract van onderaanneming, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Klant staat in voor de plaats van levering en de nutsvoorzieningen (als daar zijn elektriciteit, water en verwarming).
5. Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van deze algemene handelsvoorwaarden, kan VISUAL SOLUTIONS BVBA nooit gehouden zijn tot meer dan datgene waartoe zijn leveranciers en onderaannemers ten opzichte van VISUAL SOLUTIONS BVBA gehouden zijn, of ten belope van waarborg die haar zelf werd verstrekt.
6. Bij verkoop van 2de handsartikelen (zie second hand trader platform) geeft VISUAL SOLUTIONS BVBA geen enkele garantie op de goederen. De Klant koopt de goederen in de staat zoals ze zich bevinden, zonder enige aansprakelijkheid of garantie vanwege VISUAL SOLUTIONS BVBA.

Artikel 13 – Verhuur en diensten (afgewerkte producties)

1. Onder de Klant wordt mede verstaan “de huurder”; onder “verhuurder” wordt verstaan VISUAL SOLUTIONS BVBA.
2. Indien VISUAL SOLUTIONS BVBA haar leververplichtingen niet kan nakomen, omwelke reden ook, zal VISUAL SOLUTIONS BVBA de Klant hiervan zo vlug mogelijk verwittigen en eventuele alternatieven voorstellen. Indien deze alternatieven niet worden aanvaard door de Klant, zal de Klant enkel het recht hebben de Overeenkomst te annuleren zonder enige kosten voor de Klant.
Enige verdere aansprakelijkheid of schadevergoeding vanwege VISUAL SOLUTIONS BVBA is uitgesloten.
3. De gehuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van VISUAL SOLUTIONS BVBA of, in voorkomend geval, van de met haar verbonden ondernemingen.
De huurder zal de goederen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de goederen gefabriceerd zijn. De huurder garandeert de verhuurder bekend te zijn met de werking van de goederen. De huurder zal de goederen op een goede manier behandelen en zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats, zelfs indien de Klant hiervoor een externe beveiligingsfirma moet inschakelen.
4. De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de gehuurde goederen totdat deze terug werden bezorgd in de magazijnen van VISUAL SOLUTIONS BVBA. De huurder zal enige schade aan of verlies van de gehuurde goederen onmiddellijk melden aan de verhuurder en zal deze goederen onmiddellijk teruggeven aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of vandalisme hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden, dan wel het vandalisme werd aangericht, en een kopie van deze aangifte aan de verhuurder bezorgen. De huurder zal de verhuurder vergoeden voor de kosten van herstel of vervanging van de gehuurde goederen en voor het verlies van huuropbrengsten gedurende de periode vereist voor herstel of vervanging, in de mate dat dergelijke periode de overeengekomen huurperiode overschrijdt waarvoor door de huurder werd betaald. De huurder zal de goederen verzekeren gedurende de tijd dat deze goederen ter beschikking staan van de huurder tegen schade en verlies (inclusief diefstal). VISUAL SOLUTIONS BVBA is gerechtigd te allen tijde de polis en bewijs van betaling van de premies op te vragen. Indien de huurder geen afdoende verzekering onderschrijft (of er niet in slaagt om dit aan te tonen aan de verhuurder), of in geval de huurder de verhuurder daarom verzoekt, zal de verhuurder of om het even welke van de met hem verbonden ondernemingen een verzekering onderschrijven om de risico’s van accidentele schade aan, en verlies of diefstal van de gehuurde goederen te dekken, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de Bijzondere Voorwaarden “Accidentele Schade en Diefstal – Afstand van Verhaal”.
5. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade toegebracht aan derden door materialen van VISUAL SOLUTIONS BVBA ongeacht de staat ervan. De huurder zal zich verzekeren voor alle welkdanige schade veroorzaakt door eigen daad of gebreken in de materialen.
6. De huurder zal te allen tijde aan de verhuurder, dan wel een door de verhuurder gevolmachtigde toegang geven tot de gebouwen of erven waar de goederen zich bevinden, teneinde de aanwezigheid en/of toestand van de goederen te inspecteren. VISUAL SOLUTIONS BVBA is ten allen tijde gerechtigd om de goederen bij de huurder of diens houder weg te nemen indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. De huurder wordt geacht hiertoe zijn medewerking te verlenen.
7. Alle gehuurde goederen zijn gekeurd volgens de Belgische wetgeving. De huurder zelf is verantwoordelijk voor alle nodige keuringen ter plaatse en alle vergunningen en/of toelatingen voor gebruik van gehuurde goederen.
8. De huurder dient zich er van te vergewissen dat de gehuurde goederen in goede conditie aan hem werden geleverd. Het aannemen van de goederen door de huurder of zijn vervoerder zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu of andere vorm van ontvangstbevestiging geldt als bewijs dat de zending compleet en uiterlijk in goede conditie is afgegeven.
9. Iedere storing aan de gehuurde goederen dient onverwijld schriftelijk gemeld te worden aan VISUAL SOLUTIONS BVBA op straffe van nietontvankelijkheid van de klacht.
10. Alle goederen moeten in de originele staat teruggebracht worden:
reparaties, verbouwingen of andere wijzigingen door de huurder of derden aangebracht aan de goederen zijn uitdrukkelijk verboden zonder de schriftelijke toestemming van de verhuurder, en alle eventuele hieruit ontstane schade en/of kosten zullen verhaald worden op de huurder.
11. Laattijdige retour van de gehuurde goederen wordt te allen tijde aangerekend en vermeerderd met de kosten die hieruit voortvloeien.
12. Vervroegde retour van de goederen geeft geen aanleiding tot prijsreducties, de overeengekomen prijs voor de volledige huurperiode zal worden aangerekend.
13. De verhuurder is gerechtigd een waarborgsom van de huurder te eisen en behoudt zich het recht om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reiniging van de gehuurde goederen.
14. Bij afgewerkte producties (inclusief diensten en ter beschikking stellen van personeel door de verhuurder) gelden dezelfde voorwaarden als degene bepaald in dit Artikel 13.